Prace remontowe na plebanii w Rekownicy w celu ochrony mroczka późnego (E. serotinus) 2015

Mroczek późny fot. Mnolf
Sprawozdanie z wykonania zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/9/64/2015
Koszt kwalifikowany zadania: 7 004,13 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 7 000,00 zł

Niniejszy projekt miał na celu ochronić siedlisko kolonii rozrodczej mroczków późnych E. serotinus na poddaszu plebanii parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Rekownicy, odkrytej w lipcu 2014 roku podczas monitoringu chiropterologicznego prowadzonego przez dr Katarzynę Janik z Łódzkiej Grupy Chiropterologicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Poddasze nie miało stabilnej podłogi: podłogę stanowiła przesiąknięta moczem nietoperzy tektura i wata szklana. Nagromadzone przez lata mocz i guano powodowało przykry zapach w całej plebani i groziło zarwaniem podłogi.

Zadanie polegało na wykonaniu podłogi-platformy na guano nietoperzy z płyt OSB położonych na kraweciakach i pokrycie jej specjalną do tego celu dachową folią paroprzepuszczalną STROTEX 90, która z jednej strony nie dopuści do przemakania moczu do podłogi jednocześnie odprowadzając wilgoć z podłogi zapobiegając jej gniciu. Rozwiązanie to stosuje się od kilkunastu lat w koloniach rozrodczych nietoperzy z doskonałym skutkiem (np. projekty PTPP „pro Natura"). Zadanie to zostało w 100% wykonane prawidłowo według powyższego opisu w kwietniu 2015. Nietoperze zaakceptowały nową podłogę (coraz liczniejsze ślady guano).

Drugim zadaniem projektu było zapewnienie stałej edukacji okolicznych mieszkańców, szczególnie najmłodszych, w zakresie wiedzy o nietoperzach. Zadanie to zostało w 100% wykonane prawidłowo poprzez montaż tablicy edukacyjnej z informacjami i ciekawostkami o nietoperzach przy placu zabaw dla dzieci, mieszczącym się między plebanią a kościołem.

Trzecim zadaniem projektu jest opieka nad kolonią (usuwanie zalegającego guano w okresie zimowym, sprawdzanie drożności wlotów, obecności drapieżników (koty, kuny), stanu technicznego folii, uzupełnianie ewentualnych ubytków itp.) oraz stały, co najmniej 5–letni, regularny monitoring w sezonie rozrodczym (miesiąc lipiec, po porodach w czerwcu) i prelekcje o tematyce chiropterologicznej, ze szczególnym naciskiem na ochronę tych cennych ssaków. Do tego zadania zobowiązała się bezpłatnie dr K. Janik z Łódzkiej Grupy Chiropterologicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas lipcowego monitoringu dr Janik będzie prowadzić warsztaty edukacyjne połączone z liczeniem i nasłuchami za pomocą detektorów ultradźwiękowych Anabat SD2 i Pettersson D 240x wylatujących nietoperzy. Sprawozdania z monitoringu dr Janik będzie przekazywać do LOP w Kościerzynie i Gdańsku.

 

OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Osiągnięto bezpośredni efekt ekologiczny poprzez:
1) wykonanie pracy adaptacyjnej w kolonii rozrodczej mroczków późnych
E. serotinus na strychu plebanii w Rekownicy
1. objęcie kolonii opieką polegającą na regularnym usuwaniu zalegającego guano w okresie zimowym i corocznym monitoringu w okresie rozrodczym
2. utrzymanie ciągłości monitoringu liczebności nietoperzy oraz stanu ich najważniejszych ostoi w województwie pomorskim
3. montaż tablicy edukacyjnej o nietoperzach przy placu zabaw dla dzieci
w Rekownicy.

Sukcesywnymi efektami ekologicznymi przedsięwzięcia są:
1. Zachowanie jednej z bardziej licznych w województwie pomorskim kolonii rozrodczej mroczków późnych
2. Wzrost liczebności populacji mroczków późnych występujących w regionie.
3. Wzrost poziomu edukacji ekologicznej z zakresu chiropterologii
u mieszkańców Rekownicy i okolic.

 

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku, Oddział w Kościerzynie, Łódzka Grupa Chiropterologiczna wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Prace remontowe na plebanii w Rekownicy w celu ochrony mroczka późnego (E. serotinus)", przede wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia – Paniom Teresie Preis i Katarzynie Tysler oraz Pani Katarzynie Janik reprezentującej Łódzką Grupę Chirepterologiczną Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy także Ks. Zbigniewowi Wysieckiemu Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Rekownicy, dzięki którego przychylności mogliśmy ochronić siedlisko jednej z liczniejszych w woj. pomorskim kolonii rozrodczej mroczków późnych E. serotinus, oraz pracownikom Gminy Nowa Karczma za pomoc w montażu tablicy edukacyjnej.

 Pobierz:
- sprawozdanie (pdf.)

 

Galeria:

przed montażem podłogi DSC03288 DSC03300 tablica edukacyjna

 

 Organizatorzy:   Dofinansowanie:
 logo lop srednie ŁGCh WFOSiGW wersja kolor-01
 Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku i Oddział w Kościerzynie  Łódzka Grupa Chiropterologiczna Uniwersytetu Łódzkiego  Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b