Program Oddziału Miejskiego LOP na rok szkolny 2009/2010

    

 

PROGRAM EKOLOGICZNY OM LOP W GDYNI

w roku  szkolnym 2009/2010

 

 

Głównym zadaniem programu ekologicznego w roku szkolnym 2009/2010 jest poznanie zależności stanu środowiska od postępu cywilizacyjnego i potrzeb energetycznych społeczeństwa oraz rodzajów źródeł energii odnawialnej. Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza młodzieży gdyńskich szkół, a także  uświadomienie szkodliwości oddziaływań człowieka na otaczające go środowisko przyrodnicze.

 

 

 

1.    Temat przewodni programu:  

 

„Przyroda źródłem energii odnawialnej.

Wykorzystanie energii odnawialnej przez mieszkańców

Gdyni i okolic.”

 

 

      2.  Cele programu:

 

 •  
  •  
   • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego
   • poszukiwanie źródeł energii odnawialnej

 

 •  
  •  
   • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju

 

 •  
  •  
   • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko i przewidywanie skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów
   • poznanie krajobrazów regionu i roli człowieka w ich kształtowaniu
   • pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody

      w środowisku lokalnym

 •  
  •  
   • dostrzeganie globalnych zmian w środowisku
   • wnioskowanie o zagrożeniach wynikających z nieograniczonej konsumpcji dóbr naturalnych.

 

      3.  Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 

§         poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej

§         czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia

§         aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych

§         promowanie  wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych

§         rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach

§         ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

 

     4.  Adresaci:

 

§    program przeznaczony jest głównie dla uczniów  szkół podstawowych,

    gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej

§    projekt może być wykorzystany:

-  do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, regionalnej, prozdrowotnej

-  w czasie zajęć pozalekcyjnych

-  dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia 

   dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie).

     

     5.  Cele wynikające z podstawy programowej:

 

 1. Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz

      gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 1. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
 2. Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
 3. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 4. Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka  (rozwój zrównoważony).

 

 

 

6.     Metody realizacji programu:

 

        - wycieczki i obserwacje terenowe

       - zajęcia warsztatowe

       - zajęcia w Muzeum Oceanograficznym, w Stacji Morskiej na Helu i innych placówkach                         

       - zapraszanie prelegentów z LOP do szkół, na spotkania w OM LOP m.in. p.Gerarda

         Kaptura, p.Ryszarda  Wrzoska.

        

W ramach programu ekologicznego w roku szkolnym 2009/2010 Zarząd Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni zrealizuje:

 

Programowe  Konkursy  Międzyszkolne:

 

Ø     Konkurs wiedzy pt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej” dla szkół gimnazjalnych i średnich

Ø     Konkurs literacki nt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Ø     Konkurs fotograficzny nt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Ø     Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej. Wykorzystanie energii odnawialnej przez mieszkańców Gdyni i okolic” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Ø     Konkurs plastyczny pt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej. Wykorzystanie energii odnawialnej przez mieszkańców Gdyni i okolic” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

 

Projekt ekologiczny nt.

 

           „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym” dla szkół gimnazjalnych i

             ponadgimnazjalnych.

 

 

Regulaminy konkursów i ich terminy dostępne są na stronach internetowych  OM LOP w Gdyni  i Zarządu Głównego LOP w Gdańsku.

 

Podsumowaniem realizacji programu  będzie  konferencja naukowa w roku szkolnym 2009/2010 poświęcona źródłom energii odnawialnej i jej wykorzystaniu przez mieszkańców Gdyni.

 

 

 

 

 

                                                                                  Zarząd Oddziału Miejskiego LOP

                                                                                                                                                                                                   w  Gdyni

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b