Projekt ekologiczny Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni na rok szkolny 2010/2011

PROJEKT EKOLOGICZNY OM LOP W GDYNI

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

 

Głównym zadaniem programu ekologicznego w roku szkolnym 2010/2011 jest poznanie walorów przyrodniczych oraz uświadomienie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne,  rośliny i zwierzęta występujące na terenie gdyńskich rezerwatów. Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza młodzieży gdyńskich szkół.

 

 1. Temat przewodni projektu: 

 

„REZERWATY PRZYRODY GDYNI”

 

      2.  Cele projektu:

 

 •  
  •  
   • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego
   • poznanie walorów przyrodniczych rezerwatów Gdyni
   • wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju
   • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko
   • i przewidywanie skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów
   • poznanie krajobrazów regionu i roli człowieka w ich kształtowaniu
   • pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody
   •       w środowisku lokalnym
   • dostrzeganie globalnych zmian w środowisku
   • poznanie zagrożeń środowiska naturalnego rezerwatów wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

 

 

    3.  Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 

§poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej

§czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia

§aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych

§promowanie  wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych

§rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach

§ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

 

     4.  Adresaci:

 

§projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów  szkół podstawowych,

    gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej

§projekt może być wykorzystany:

-  do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, regionalnej, prozdrowotnej

-  w czasie zajęć pozalekcyjnych

-  dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia 

  dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie).

     

     5.  Cele wynikające z podstawy programowej:

 

 1. Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz
 2. gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
 4. Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
 5. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 6. Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka  (rozwój zrównoważony).

 

 1.  Metody realizacji programu:

 

        - wycieczki i obserwacje terenowe

       - zajęcia warsztatowe

       - zajęcia w Muzeum Oceanograficznym, w Stacji Morskiej na Helu i innych

         placówkach                        

       - zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do

          szkół, na  spotkania w OM LOP

       - programowe  Konkursy  Międzyszkolne realizowane przez Zarząd Oddziału

         Miejskiego LOP w Gdyni:

 

ØKonkursy wiedzy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:

Pomniki przyrody i rezerwaty Gdyni”

„Przyroda Gdyni, zagrożenia i ochrona”

„Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej

ØKonkurs literacki nt. „Rezerwaty i Pomniki Przyrody Gdyni” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

ØKonkurs fotograficzny nt. „Rezerwaty Przyrody Gdyni” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

ØKonkurs na prezentację multimedialną pt. „Rezerwaty Przyrody Gdyni” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

ØKonkurs plastyczny pt. „Rezerwaty i Pomniki Przyrody Gdyni” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

 

 

Regulaminy konkursów i ich terminy dostępne są na stronach internetowych  OM LOP w Gdyni  i Zarządu Okręgowego LOP w Gdańsku.

 

Podsumowaniem realizacji programu  będzie  konferencja naukowa w roku szkolnym 2010/2011nt. Rezerwaty przyrody Gdyni.

Regulaminy konkursów w menu - Oddział Gdynia

 

 

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b