Projekt Ekologiczny OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2012/2013

100_1188
Temat przewodni projektu:
„OWADY GDYŃSKICH PARKÓW, ŁĄK I LASÓW.
CHROŃMY OWADY ZAPYLAJĄCE."

Głównym zadaniem projektu ekologicznego w roku szkolnym 2012/2013 jest poznanie przez uczniów gdyńskich szkół różnych gatunków owadów, które żyją na terenie naszego miasta. Młodzież będzie obserwowała i opisywała owady związane zarówno ze środowiskiem typowo miejskim jak i gatunki owadów występujące w terenach lasów i łąk otaczających Gdynię. Projekt ma na celu poznanie wymagań życiowych owadów oraz uświadomienie negatywnego wpływu człowieka na ich środowisko naturalne. W szczególności w naszych działaniach w roku szkolnym 2012/2013 pragniemy uświadomić dzieciom i młodzieży szczególną rolę w biocenozach leśnych i łąkowych owadów zapylających i konieczność ich ochrony.
Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza młodzieży gdyńskich szkół.

1. Temat przewodni projektu:
„OWADY GDYŃSKICH PARKÓW, ŁĄK I LASÓW. CHROŃMY OWADY ZAPYLAJĄCE."

2. Cele projektu:

 rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego,
 poznanie różnych gatunków owadów występujących na terenie Gdyni,
 poznanie wymagań życiowych owadów związanych ze środowiskiem miejskim,
 wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju,
 kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów dla żyjących w nich ptaków,
 pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody
w środowisku lokalnym,
 dostrzeganie globalnych zmian w środowisku,
 poznanie zagrożeń środowiska naturalnego rezerwatów wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

 

3. Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej,
 czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia,
 aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych,
 promowanie wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych,
 rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach,
 ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

 

4. Adresaci:

 projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej
 projekt może być wykorzystany:
- do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, regionalnej, prozdrowotnej
- w czasie zajęć pozalekcyjnych
- dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia
dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie).

 

5. Cele wynikające z podstawy programowej:

- Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz
gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
- Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
- Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
- Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka (rozwój zrównoważony).

 

6. Metody realizacji programu:

- wycieczki i obserwacje terenowe,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim, Parku Naukowo Technologicznym, w
Nadleśnictwie Gdańsk i innych placówkach,
- zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do szkół, na
spotkania w OM LOP,
- programowe Konkursy Międzyszkolne realizowane przez Zarząd Oddziału Miejskiego
LOP w Gdyni:

 

 Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
„Przyroda Gdyni, zagrożenia i ochrona",
 Konkurs na pracę badawczą nt. „Ptaki mego otoczenia" dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
 Konkurs literacki nt. „Owady parków, łąk i lasów" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
 Konkurs fotograficzny nt. „Owady gdyńskich parków, łąk i lasów. Chrońmy owady zapylające." dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
 Konkurs na prezentację multimedialną nt. „Poznajemy owady Gdyni. Przewodnik młodego entomologa." dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
 Konkurs plastyczny nt. „Model owada" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Regulaminy konkursów i ich terminy dostępne będą na stronach internetowych OM LOP w Gdyni i Zarządu Głównego LOP w Gdańsku (www.lop.gda.pl).

Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska nt. Owady gdyńskich parków, łąk i lasów. Chrońmy owady zapylające.” - kliknij tutaj

Zarząd Oddziału Miejskiego LOP
w Gdyni

 

Pobierz - kliknij tutaj

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b