Międzyszkolny konkurs plastyczny OM LOP w Gdyni 2015

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego LOP 2015
pod hasłem „Poznajemy chronione rośliny zarodnikowe i nasienne gdyńskich ekosystemów lądowych."

Konkurs realizowany w ramach Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

Organizator konkursu: Zespół Szkół nr 7 w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni i Oddział Miejski LOP w Gdyni.

Osoba odpowiedzialna za organizację: Agnieszka Borek i Roman Mroczkowski (ZS nr 7), Mariola Kosmecka (SP nr 37)

Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Cel konkursu
- poznanie różnych gatunków roślin zarodnikowych i nasiennych występujących w gdyńskich ekosystemach lądowych
- rozwijanie zmysłu artystycznego i kreatywności uczniów
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
- kształtowanie wrażliwości estetycznej

Zakres tematyczny konkursu
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych.

Informacje techniczne dotyczące prac:
- uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę odpowiadającą zakresowi tematycznemu konkursu
- format pracy A 3
- na odwrocie powinny znaleźć się następujące informacje (wydrukowane i naklejone):

  • imię i nazwisko autora zdjęć
  • adres szkoły
  • nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem

Termin oddania prac plastycznych:
Prace należy przesłać na adres Zespół Szkół nr 7 w Gdyni, ul,. Stawna 4-6, 81-629 Gdynia z dopiskiem Konkurs plastyczny „Poznajemy chronione rośliny zarodnikowe i nasienne gdyńskich ekosystemów lądowych."
do dnia 15 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników na najlepsze 3 prace w każdej kategorii nastąpi w dniu 30 kwietnia 2015 r.
Wyniki zostaną przesłane do poszczególnych szkół oraz będą umieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zs7.gdynia.pl.
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane zwycięzcom na uroczystej konferencji LOP w maju.
Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej organizatora.

Kryteria oceny prac
Ocena :

  • ocenie podlega m.in. kompozycja, pomysłowość prac
  • komisja dokona oceny prac i spośród nich wybierze te, którym przyzna I, II i III miejsce, za które wykonawcy otrzymają dyplom i nagrody;
  • komisja może przyznać również wyróżnienia.

Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługują w związku z nimi żadne odwołania.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk i prac laureatów konkursu.
3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf.) - kliknij tutaj

Więcej informacji o Projekcie Ekologicznym Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015 - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b