Projekt Ekologiczny OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

lop
Temat przewodni projektu:

„Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic"

Głównym zadaniem projektu ekologicznego w roku szkolnym 2015/2016 jest poznanie walorów przyrodniczych Gdyni oraz uświadomienie uczniom gdyńskich szkół negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, rośliny i zwierzęta występujące na terenie Gdyni. Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza młodzieży gdyńskich szkół.

Projekt ma na celu poznanie wymagań życiowych oraz zagrożeń wybranych gatunków roślin i zwierząt wybranych obszarów podmokłych Gdyni i okolic.
W szczególności w naszych działaniach w roku szkolnym 2015/2016 pragniemy uświadomić dzieciom i młodzieży szczególną rolę roślin w wybranych biocenozach oraz ich zagrożenia wynikające z negatywnego wpływu człowieka na ich środowisko naturalne oraz konieczność ich ochrony.

1. Temat przewodni projektu:

„Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic"

2. Cele projektu:

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego
- poznanie walorów przyrodniczych Gdyni
- wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju

- kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko i przewidywanie skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów
- poznanie krajobrazów regionu i roli człowieka w ich kształtowaniu
- pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym
- dostrzeganie lokalnych i globalnych zmian w środowisku
- poznanie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

3. Oczekiwane postawy i działania uczniów:

- poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej
- czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia
- aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych
- promowanie wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych
- rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach
- ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

4. Adresaci:

- projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej

projekt może być wykorzystany:
- w czasie zajęć pozalekcyjnych
- dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, przyroda, wiedza o społeczeństwie).

5. Cele wynikające z podstawy programowej:

1. Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
2. Rozumienie znaczenia zachowania bioróżnorodności dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów.
3. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
4. Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
5. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
6. Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka (rozwój zrównoważony).

6. Metody realizacji programu:

- wycieczki i obserwacje terenowe,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim, Parku Naukowo Technologicznym, w Nadleśnictwie Gdańsk i innych placówkach,
- zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do szkół, na spotkania w OM LOP,
- programowe Konkursy Międzyszkolne:

 

- Konkurs wiedzy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
„Zbiorowiska podmokłe Gdyni - struktura i funkcjonowanie ekosystemów"
- Konkurs literacko – recytatorski nt. „Organizmy obszarów podmokłych" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
- Konkurs fotograficzny nt. „Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic " dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
- Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic. Przewodnik multimedialny" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
- Konkurs plastyczny pt. „Zbiorowiska podmokłe Gdyni." dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

 

Regulaminy konkursów i ich terminy dostępne są na stronach internetowych OM LOP w Gdyni i Zarządu Głównego LOP w Gdańsku.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja przyrodnicza z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska nt. Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic zorganizowana przez OM LOP w Gdyni oraz nauczycieli gdyńskich szkół.

 

OM LOP
w Gdyni

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b