Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny OM LOP w Gdyni 2016

Document-page-001

pod hasłem "Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic".

Konkurs realizowany w ramach Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016.

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Gdyni i Oddział Miejski LOP w Gdyni.

2. Osoby odpowiedzialne za organizację:
Agnieszka Borek, Marta Żulińska -Zięba i Roman Mroczkowski

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni.

4. Zakres tematyczny konkursu
Konkurs polega na wykonaniu fotografii przyrodniczej lub krajobrazowej ukazującej gatunki chronionych roślin i zwierząt dowolnego zbiorowiska podmokłego.

5. Cele konkursu:
- rozwijanie zmysłu artystycznego i kreatywności uczniów
- możliwość prezentacji fotografii o tematyce przyrodniczej
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
- kształtowanie wrażliwości estetycznej

6. Informacje techniczne dotyczące prac:
- uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie odpowiadające zakresowi tematycznemu konkursu
- format zdjęć 15x21 cm
- fotografie winny być wywołane na papierze fotograficznym; fotografii nie należy oprawiać
- na odwrocie powinny znaleźć się następujące informacje (wydrukowane i naklejone)

imię i nazwisko autora zdjęć
adres szkoły
nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem
miejsce i data wykonania fotografii

- zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, sepia
- zdjęcia bez ingerencji w postaci retuszu, dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontażu.

7. Termin oddania prac fotograficznych:
Prace należy przesłać na adres Zespół Szkół nr 7 w Gdyni, ul,. Stawna 4-6, 81- 629 Gdynia z dopiskiem Konkurs fotograficzny LOP do dnia 08 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników na najlepsze 3 prace w każdej kategorii nastąpi w dniu 13 maja 2016 r. Wyniki zostaną przesłane do poszczególnych szkół oraz będą umieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zs7.gdynia.pl. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane zwycięzcom na uroczystym podsumowaniu konkursów LOP w czerwcu.
Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej organizatora.

8. Kryteria oceny prac
Ocena zdjęć:
-ocenie podlega m.in. kompozycja, pomysłowość, wyjątkowość nadesłanych fotografii;
-komisja dokona oceny fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II i III miejsce, za które wykonawcy otrzymają dyplom i nagrody; komisja może przyznać również wyróżnienia.

Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługują w związku z nimi żadne odwołania.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk i prac laureatów konkursu.
3. Zgłoszenie się do konkursu oznacza przeniesienie praw autorskich dotyczących nadesłanych prac konkursowych uczestników na rzecz organizatorów konkursu.
4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf.) - kliknij tutaj

Więcej informacji o Projekcie Ekologicznym Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b