Międzyszkolny konkurs plastyczny OM LOP w Gdyni 2016

konkurs plastyczny LOP 2016-page-001 1
pod hasłem „Organizmy zbiorowisk podmokłych Gdyni i jej okolic"

Konkurs realizowany w ramach Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni , Oddział Miejski Ligii Ochrony Przyrody w Gdyni

Osoby odpowiedzialne: Mariola Kosmecka, Agnieszka Szwarc SP nr 37

Uczestnicy konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Gdyni.
.
Cele konkursu
• poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenach podmokłych Gdyni,
• uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
• rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania i interpretacji,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej

Zadanie konkursu
1. Wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej
(rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) przedstawiającej organizmy zamieszkujące bagna, torfowiska lub tereny podmokłe w ich naturalnym otoczeniu.
2. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż A4.

Zasady udziału w konkursie
1.Udział w konkursie jest dobrowolny.
2.Praca powinna posiadać 1 autora.
3.Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4.Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
5.Na odwrocie pracy powinno znajdować się nazwisko i imię , klasa, szkoła oraz nazwisko i imię opiekuna.
6.Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą
do dnia 30 kwietnia 2016 r.
na adres:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 37
Ul. Wiczlińska 93
81-577 Gdynia

7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu i terminie wręczania nagród.
Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę:
- jakość wykonanych prac
- kompozycję
- dobór materiałów i wyobraźnię twórczą autora.

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b