Projekt działań OM LOP Gdynia 2016/2017

Gdynia
Głównym zadaniem projektu ekologicznego w roku szkolnym 2016/2017 jest poznanie walorów przyrodniczych Gdyni oraz uświadomienie uczniom gdyńskich szkół negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, rośliny i zwierzęta występujące na terenie Gdyni. Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży gdyńskich szkół.

Projekt ma na celu poznanie gatunków roślin i zwierząt obcych i inwazyjnych oraz zagrożeń wynikających z ich obecności w ekosystemach lądowych Gdyni i okolic.

W szczególności w naszych działaniach w roku szkolnym 2016/2017 pragniemy uświadomić dzieciom i młodzieży negatywny wpływ gatunków inwazyjnych na bioróżnorodność, zmianę siedlisk naturalnych dla gatunków rodzimych oraz ich wpływ na zdrowie zwierząt i ludzi.

 

    1.Temat przewodni projektu:

„Organizmy obce i inwazyjne gdyńskich ekosystemów”

 

     2. Cele projektu:

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego
 • poznanie walorów przyrodniczych Gdyni
 • wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju
 • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko i przewidywanie skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów
 • poznanie krajobrazów regionu i roli człowieka w ich kształtowaniu
 • pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym
 • dostrzeganie lokalnych i globalnych zmian w środowisku
 • poznanie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

 

     3. Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 • poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej
 • czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia
 • aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych
 • promowanie wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych
 • rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach
 • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.
 • projekt przeznaczony jest głównie dlauczniów szkół podstawowych,
 • projekt może być wykorzystany:

 

     4. Adresaci:

 • projekt przeznaczony jest głównie dlauczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej
 • projekt może być wykorzystany:
  - w czasie zajęć pozalekcyjnych
  - dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, przyroda, wiedza o społeczeństwie).

 

5. Cele wynikające z podstawy programowej:

 •  Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Rozumienie znaczenia zachowania bioróżnorodności dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
 • Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
 • Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 • Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka (rozwój zrównoważony).

 

    6. Metody realizacji programu:

 •  wycieczki i obserwacje terenowe,
 •  zajęcia warsztatowe,
 •   zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim, Parku Naukowo Technologicznym, w   Nadleśnictwie Gdańsk i innych placówkach     działających na rzecz oświaty ekologii,     
 •  zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do szkół na spotkania OM LOP
 •  programowe Konkursy Międzyszkolne:

 

 • Konkursy wiedzy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
 • Konkurs literacko-recytatorski dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.: „Rośliny i zwierzęta ekosystemów lądowych”
 • Konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt. „Organizmy obce i inwazyjne ekosystemów lądowych Gdyni i okolic”
 • Konkurs na prezentację multimedialną dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
 • Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych nt.:

„Organizmy obce i inwazyjne ekosystemów lądowych”

„Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej”

„Organizmy inwazyjne ekosystemów lądowych. Przewodnik multimedialny młodego przyrodnika”

„Gatunki obce i inwazyjne w ekosystemach lądowych”.


Regulaminy konkursów i ich terminy dostępne są na stronach internetowych OM LOP w Gdyni i Zarządu Głównego LOP w Gdańsku.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja przyrodnicza z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska nt. zorganizowana przez OM LOP w Gdyni oraz nauczycieli gdyńskich szkół.

                                                                                

                                                  Prezes Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni
                                                   Izabela Niezgoda

 

             

Gdynia 1 Gdynia 2 Gdynia 3
                                                                                

                                                                                           


 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b