Projekt Ekologiczny OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014

fot. Paweł Ryszawa

 
Temat przewodni projektu:
"Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni"Głównym zadaniem projektu ekologicznego w roku szkolnym 2013/2014 jest poznanie przez uczniów gdyńskich szkół różnych gatunków zwierząt - przybyszów z okolicznych lasów, które żyją na terenie naszego miasta. Młodzież będzie obserwowała i opisywała zwierzęta kręgowe występujące na terenach lasów otaczających Gdynię, które z różnych przyczyn pojawiły się w miejscach dla nich nienaturalnych - zamieszkałych przez ludzi.

Projekt ma na celu poznanie wymagań życiowych wybranych gatunków zwierząt kręgowych - głównie ssaków, uświadomienie przyczyn przejścia z ich naturalnych siedlisk oraz poznanie typów lasów okalających Gdynię, a także propagowanie selektywnej zbiórki i unikania tworzenia odpadów.

W szczególności w naszych działaniach w roku szkolnym 2013/2014 pragniemy uświadomić dzieciom i młodzieży szczególną rolę w biocenozach leśnych zwierząt kręgowych, ich zagrożenia wynikające z  negatywnego wpływu człowieka na ich środowisko naturalne oraz konieczność ich ochrony.

Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza młodzieży gdyńskich szkół.

1.    Temat przewodni projektu:
„Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni"

 

2.  Cele projektu:

 

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego,
 • poznanie różnych gatunków zwierząt kręgowych występujących na terenie gdyńskich lasów,
 • poznanie wymagań życiowych ssaków związanych ze środowiskiem miejskim,
 • określanie znaczenia zwierząt kręgowych w przyrodzie i gospodarce człowieka
 • wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju,
 • propagowanie selektywnej zbiórki i unikania tworzenia odpadów,
 • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów dla żyjących w nich kręgowców,
 • pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym,
 • dostrzeganie globalnych zmian w środowisku,
 • poznanie zagrożeń środowiska naturalnego rezerwatów wynikających
 • z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

3.  Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 • poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej,
 • czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia,
 • aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych,
 • promowanie  wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych,
 • rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach,
 • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

4.  Adresaci:

 • projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej
 • projekt może być wykorzystany:

-  w czasie zajęć pozalekcyjnych

-  dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, przyroda, wiedza o społeczeństwie).

5.  Cele wynikające z podstawy programowej:

 • Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
 • Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
 • Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 • Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka  (rozwój zrównoważony).

6.     Metody realizacji:

 • wycieczki i obserwacje terenowe,
 • zajęcia warsztatowe,
 • zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim, Parku Naukowo Technologicznym, w Nadleśnictwie Gdańsk i innych placówkach,
 • zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do szkół, na spotkania w OM LOP,
 • programowe  Konkursy  Międzyszkolne:

Ø     Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:

„Wymagania życiowe, zagrożenia i ochrona ssaków",

„Przyroda Gdyni, zagrożenia i ochrona",

„Daj przykład innym - segreguj odpady z głową".

Ø     Konkurs fotograficzny nt. "Dzikie zwierzęta w Gdyni" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Ø     Konkurs na prezentację multimedialną nt. „Poznajemy dzikich przybyszów z lasów występujących na terenie Gdyni. Przewodnik młodego przyrodnika" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Ø     Konkurs plastyczny nt. "Mieszkancy lasu na terenie Gdyni" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 Ø    Konkurs recytatorsko-literacki "Dziki zwierzęta w Gdyni".

Podsumowaniem realizacji projektu  będzie  konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska nt. Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni zorganizowana przez nauczycieli gdyńskich szkół.

 

Zarząd Oddziału Miejskiego LOP w  Gdyni

Pobierz (pdf.) - kliknij tutaj

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b