Projekt Ekologiczny OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015

fot. K. Tysler
Temat przewodni projektu:

"Ochrona gatunkowa roślin warunkiem zachowania bioróżnorodności gdyńskich ekosystemów lądowych."

Głównym zadaniem projektu ekologicznego w roku szkolnym 2014/2015 jest poznanie przez uczniów gdyńskich szkół różnych gatunków roślin zarodnikowych i naczyniowych występujących w gdyńskich ekosystemach lądowych. Młodzież będzie rozpoznawała i obserwowała rośliny chronione występujące na terenach gdyńskich łąk i lasów.

Projekt ma na celu poznanie wymagań życiowych oraz zagrożeń wybranych gatunków roślin, poznanie typów lasów okalających Gdynię, a także ich wpływu na zachowanie bioróżnorodności gdyńskich ekosystemów lądowych.

W szczególności w naszych działaniach w roku szkolnym 2014/2015 pragniemy uświadomić dzieciom i młodzieży z gdyńskich szkół szczególną rolę roślin w biocenozach leśnych i łąkowych, ich zagrożenia wynikające z negatywnego wpływu człowieka na ich środowisko naturalne oraz konieczność ich ochrony.

Założeniem projektu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych naszego miasta, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży z gdyńskich szkół.

1. Temat przewodni projektu:

Ochrona gatunkowa roślin warunkiem zachowania bioróżnorodności gdyńskich ekosystemów lądowych.

2. Cele projektu:

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego,
 • poznanie różnych gatunków roślin występujących na terenie gdyńskich łąk i lasów,
 • poznanie wymagań życiowych roślin zarodnikowych i nasiennych związanych ze środowiskiem miejskim,
 • określanie znaczenia roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka,
 • wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju,
 • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów,
 • pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym,
 • dostrzeganie globalnych zmian w środowisku,
 • poznanie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

3. Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 • poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej,
 • czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia,
 • aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych,
 • promowanie wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych,
 • rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach,
 • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

4. Adresaci:

 • projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej,
 • projekt może być wykorzystany:

- w czasie zajęć pozalekcyjnych
- dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia
dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, przyroda, wiedza o społeczeństwie).

5. Cele wynikające z podstawy programowej:
1. Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz
gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
2. Rozumienie znaczenia zachowania bioróżnorodności dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów.
3. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
4. Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
5. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
6. Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka (rozwój zrównoważony).

6. Metody realizacji:
- wycieczki i obserwacje terenowe,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim, Parku Naukowo Technologicznym, w
Nadleśnictwie Gdańsk i innych placówkach,
- zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do szkół, na
spotkania w OM LOP,
- programowe Konkursy Międzyszkolne:

 • Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
  „Leśne i łąkowe rośliny zarodnikowe i nasienne – zagrożenia i ochrona",
  „Przyroda Gdyni, zagrożenia i ochrona"
 • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
  „Rośliny chronione gdyńskich ekosystemów lądowych"
 • Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
  „Poznajemy chronione rośliny zarodnikowe i nasienne gdyńskich ekosystemów lądowych. Przewodnik młodego przyrodnika"
 • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych nt.:
  „Rośliny chronione ekosystemów lądowych"
 • Konkurs literacko – recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:
  „Rośliny łąk i lasów w literaturze polskiej"

Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja przyrodnicza z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska nt. Ochrona gatunkowa roślin warunkiem zachowania bioróżnorodności zorganizowana przez OM LOP w Gdyni oraz nauczycieli gdyńskich szkół.

Zarząd Oddziału Miejskiego LOP
w Gdyni

Pobierzy opis Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni (pdf.) - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b