PROJEKT EKOLOGICZNY OM LOP W GDYNI

 

Konkursy realizowane w ramach projektu ogłoszone!!!

Regulaminy i szczegółowe informacje w artykułach przypisanych poszczególnym konkursom. 

Głównym zadaniem programu ekologicznego w roku szkolnym 2011/2012 jest poznanie przez uczniów gdyńskich szkół różnych gatunków ptaków, które żyją na terenie naszego miasta. Młodzież będzie obserwowała i opisywała ptaki związane zarówno ze środowiskiem lądowym jak i gatunki ptaków występujących nad Zatoką Gdańską związane ze środowiskiem morskim. Projekt ma na celu poznanie wymagań życiowych ptaków Gdyni oraz uświadomienie negatywnego wpływu człowieka na ich środowisko naturalne.

Założeniem programu jest również przypomnienie i szerokie rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza młodzieży gdyńskich szkół.

 

1. Temat przewodni projektu:

 

„PTAKI GDYNI”

2. Cele projektu:

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego,
 • poznanie różnych gatunków ptaków występujących na terenie Gdyni,
 • poznanie wymagań życiowych ptaków związanych ze środowiskiem miejskim,
 • wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju,
 • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i przewidywanie skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów dla żyjących w nich ptaków,
 • pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym,
 • dostrzeganie globalnych zmian w środowisku,
 • poznanie zagrożeń środowiska naturalnego rezerwatów wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich.

3. Oczekiwane postawy i działania uczniów:

 • poczucie wartości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej,
 • czerpanie informacji o poznawanych zagadnieniach z obserwacji najbliższego otoczenia,
 • aktywne współdziałanie w grupie i w układach międzygrupowych,
 • promowanie wiedzy o regionie zgromadzonej podczas własnych obserwacji i wnikliwej analizy materiałów naukowych,
 • rozwijanie swoich pasji i talentów w różnych dziedzinach,
 • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowywane materiały do pracy i przekazywane informacje.

 

4. Adresaci:

 • projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz całej społeczności lokalnej
 • projekt może być wykorzystany:
  - do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, regionalnej, prozdrowotnej
  - w czasie zajęć pozalekcyjnych
  - dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podczas których realizowane są zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie).

 

5. Cele wynikające z podstawy programowej:

 • Przyjmowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.
 • Rozumienie wzajemnych zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
 • Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 • Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno ciągłość funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka (rozwój zrównoważony).

6. Metody realizacji programu:


- wycieczki i obserwacje terenowe,

- zajęcia warsztatowe,

- zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim, Parku Naukowo Technologicznym, w Muzeum Oceanograficznym, w Stacji Morskiej na Helu i innych placówkach,

- zapraszanie prelegentów z Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa Gdańsk do szkół, na spotkania w OM LOP,

- programowe Konkursy Międzyszkolne realizowane przez Zarząd Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni:


Ø Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nt.:

„Pomniki przyrody i rezerwaty Gdyni”

„Przyroda Gdyni, zagrożenia i ochrona”

„Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej”

Ø Konkurs na pracę badawczą nt. "Zachowania ptaków mojego otoczenia" dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich,

Ø Konkurs recytatorski nt. „Ptaki w literaturze polskiej” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,

Ø Konkurs fotograficzny nt. „Ptaki Gdyni” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,

Ø Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Poznajemy ptaki Gdyni” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,

Ø Konkurs plastyczny pt. „Ptaki lasów, parków i ogrodów Gdyni” dla uczniów szkół podstawowych.


Regulaminy konkursów i ich terminy dostępne są na stronach internetowych OM LOP w Gdyni i Zarządu Głównego LOP w Gdańsku.


Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska pt. Ptaki Gdyni.


Zarząd Oddziału Miejskiego LOP

w Gdyni

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b